พญ. พลอยเพชรัตน์ ตัน

ความเชี่ยวชาญ

 • เสริมจมูก close /semi open
 • ตัดปีกจมูก
 • ตาสองชั้น (กรีดตายาว / กรีดตาสั้น)
 • ยกหางตา (subbrow lift)
 • เสริงคาง (แผลใน)

ประวัติการศึกษา

 • 2014 – 2020 : มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน ,โปแลนด์

ความเชี่ยวชาญ

 • เสริมจมูก close /semi open
 • ตัดปีกจมูก
 • ตาสองชั้น (กรีดตายาว / กรีดตาสั้น)
 • ยกหางตา (subbrow lift)
 • เสริงคาง (แผลใน)

ประวัติการศึกษา

 • 2014 – 2020 : มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน, โปแลนด์

หลักสูตร และ การอบรม

 • Attend Keosan live surgery (Rhinoplasty) 2022 observer
 • Attended live surgery observer 7th AMAS
 • Attend live demonstration Subbrow lifting, Semi-open Rhinoplasty by Dr.Korn Limpakor, MD
 • Attend live demonstration Blepharoplasty with fat transfer, Rhinoplasty with tip graft by Dr Mai Choocham, MD
 • Attended Cosmetic Dermatology (Lecture+Workshop), Rama dermatology
 • Lips Injection Work shop & Hands-on, by Dr.Kamphon
 • Attended Practical Dermatology : points not to miss (Lecture), Rama dermatology
 • Middle face & under eyes Work shop & Hands-on by Dr.Kamphon
 • Completed Recent Advances in Aesthetic Dermatology, MFU
 • Completed New fillers and Complication (Hands on), MFU
 • Attended World Congress of Aesthetic surgery-Medicine, Anti aging and alternative Medicine (WCAM 2022)
 • Completed Training course including 6D-Rhinoplast, Nasal tip shield, Alar plasty, Upper Blepharoplasty, Sub brow lift, brow lift, upper and lower lip reduction, Mentoplasty, Certificate of training, Dr.VFET
 • Hands-on in Fillers, Thread Lifting, Botulinum Toxin Injection, Doctor Cosmetics
 • Completed a level 1& 2 course covering the use of Dr Edward Bach’s system of 38 flower remedies, Certificate of Completion, The Dr Edward Bach Center
 • Character Charisma Class, The Drama Academy by Kru Ngor
 • Personal brand Mastery for doctors by นพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์

หลักสูตร และ การอบรม

 • Attend Keosan live surgery (Rhinoplasty) 2022 observer
 • Attended live surgery observer 7th AMAS
 • Attend live demonstration Subbrow lifting, Semi-open Rhinoplasty by Dr.Korn Limpakor, MD
 • Attend live demonstration Blepharoplasty with fat transfer, Rhinoplasty with tip graft by Dr Mai Choocham, MD
 • Attended Cosmetic Dermatology (Lecture+Workshop), Rama dermatology
 • Lips Injection Work shop & Hands-on, by Dr.Kamphon
 • Attended Practical Dermatology : points not to miss (Lecture), Rama dermatology
 • Middle face & under eyes Work shop & Hands-on by Dr.Kamphon
 • Completed Recent Advances in Aesthetic Dermatology, MFU
 • Completed New fillers and Complication (Hands on), MFU
 • Attended World Congress of Aesthetic surgery-Medicine, Anti aging and alternative Medicine (WCAM 2022)
 • Completed Training course including 6D-Rhinoplast, Nasal tip shield, Alar plasty, Upper Blepharoplasty, Sub brow lift, brow lift, upper and lower lip reduction, Mentoplasty, Certificate of training, Dr.VFET
 • Hands-on in Fillers, Thread Lifting, Botulinum Toxin Injection, Doctor Cosmetics
 • Completed a level 1& 2 course covering the use of Dr Edward Bach’s system of 38 flower remedies, Certificate of Completion, The Dr Edward Bach Center
 • Character Charisma Class, The Drama Academy by Kru Ngor
 • Personal brand Mastery for doctors by นพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์